Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom­sten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan, tussen ons en onze opdrachtgevers terzake van consultaties en andere op­drachten, welke dan ook. Andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij schrifte­lijk overeengekomen.
 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.
 • Opdrachten, welke niet zijn gegeven voor een specifiek schriftelijk overeengekomen doel, of voor een bepaalde perio­de, worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
 • Wij behouden ons het recht voor, bij de uitoefening van de werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.
 • De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat aan ons, ook zonder speciaal verzoek daartoe, alle stukken die nood­zakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, tijdig ter beschikking worden gesteld. Voorts dient de opdrachtgever ons van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor de gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden.
 • De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juist­heid van de voorgelegde bescheiden en van de gegeven informatie en verklaringen.
 • De opdrachtgever staat ervoor in dat wij in volstrekte on­afhankelijkheid onze werkzaamheden kunnen verrichten.
 • De opdrachtgever is gehouden in het kader van onze werk­zaamheden de door ons ontworpen rapporten, opstellingen, be­rekeningen, adviezen en andere resultaten slechts voor eigen gebruik te benutten.
 • Voor de overdracht aan derden en openbaar maken van op­stellingen, berekeningen, adviezen en andere resultaten, welke door ons zijn verstrekt, is onze schriftelijke toestemming noodzakelijk, indien en voor zover deze toestemming niet reeds uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten, onjuistheden of misslagen bij de uitvoering van onze werkzaam­heden. Voor zover deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aan ons kantoor verbonden medewerkers aanvaarden wij ook geen aansprakelijkheid voor grove nalatigheid dan wel opzet.
 • De opdrachtgever is gehouden de door ons in rekening ge­brachte vergoeding voor verrichte werkzaamheden binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de declaratie zonder enige aftrek of schuldvergelijking te voldoen. Op ons ver­zoek kunnen vóór de aanvang, alsmede tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voorschotten op het uiteindelijk te declareren bedrag in rekening worden gebracht. Ook voor deze voorschotten geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Indien de opdrachtgever in gebreke is een door ons in rekening gebracht bedrag tijdig te voldoen, zijn wij ge­rechtigd de werkzaamheden te beëindigen of op te schorten zonder dat voor de opdrachtgever enig recht op schade- of kostenvergoeding ontstaat.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij ge­rechtigd zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening te brengen, te rekenen vanaf de vervaldag, waar­bij ieder gedeelte van een maand als volle maand gerekend zal worden.
 • Alle kosten verbonden aan de invordering van de nog niet betaalde declaraties en de daarop vallende rente komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso­kosten welke verschuldigd zijn zodra door ons na het ver­strijken van de vervaltermijn van de declaratie een derde wordt ingeschakeld ter incasso, zullen steeds 15% van de hoofd­som bedragen met een minimum van € 75,- en komen ten laste van de opdrachtgever.
 • Indien wij niet binnen 14 dagen na declaratiedatum schriftelijk protest hebben ontvangen met betrekking tot de door ons ingediende declaratie wordt de opdrachtgever geacht met deze declaratie te hebben ingestemd. Door het maken van bezwaar tegen de declaratie wordt de betalingsverplichting niet opgeschort.
 • Ten aanzien van de door de opdrachtgever verstrekte ge­gevens en alles wat daarmede samenhangt wordt door ons geheimhouding gewaarborgd.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toe­passing en de competente rechter te Alkmaar zal bij uit­sluitsel bevoegd zijn over geschillen te oordelen.